ผลิตภัณฑ์และบริการ   เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม
 
     [Show All] กลับหน้าหลักศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ชื่อภาษาอังกฤษ ตัวย่อ ชื่อภาษาไทย คำอธิบาย
African Caribbean and Pacific countries ACP กลุ่มประเทศสมาชิกที่อยู่ ในแอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟิก รายละเอียด
Association of Coffee Producting Countries ACPC สมาคมประเทศผู้ผลิตกาแฟ รายละเอียด
Asia Europe Business Forum AEBF การประชุมสภาธุรกิจเอเซีย-ยุโรป รายละเอียด
ASEAN Framework Agreement on Services AFAS กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน รายละเอียด
ASEAN Free Trade Area AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน รายละเอียด
ASEAN Free Trade Area AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน รายละเอียด
Association of Natural Rubber Producing Countries ANRPC สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ รายละเอียด
Asia-Pacific Economic Cooperation APEC เขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก รายละเอียด
Association of Southeast Asian Nations ASEAN สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ รายละเอียด
Association of Southeast Asian Nations ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันอกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆ ว่า อาเซียน รายละเอียด
Agreement on Textiles and Clothing ATC ข้อตกลง WTO ว่าด้วยสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม รายละเอียด
bilateral investment treaties BIT ข้อตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน รายละเอียด
Bovine spongiform encephalopathy BSE โรควัวบ้า รายละเอียด
Border tax adjustment BTA การเก็บภาษีที่เก็บ ณ พรมแดน รายละเอียด
Common Agricultural Policy CAP นโยบายร่วมทางการเกษตรที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

ไทย English
ขนาดปกติ ขนาดใหญ่

Skip Navigation Links
อีเมล์สำหรับเจ้าหน้าที่สภาฯ
อีเมล์สำหรับกรรมการสภาฯ

 
 
 
   
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร . (66-2) 345-1000 โทรสาร. (66-2) 345-1296-99 | อีเมล์ : information@off.fti.or.th | เว็บไซต์: http://www.fti.or.th